Naše farnost se zapojí do slavení Doby stvoření, která se každoročně koná od 1. září do 4. října. Křesťané se na celém světě sjednocují v modlitbě za náš společný domov a vyzývají k péči o stvoření.

Letošní téma je: Ať proudí spravedlnost a pokoj.

 

MODLITBA PRO DOBU STVOŘENÍ 2023

Stvořiteli všeho,
z tvého společenství lásky vyprýštil život jako mohutná řeka a celý kosmos povstal k bytí.

Na této Zemi překypující lásky se Slovo stalo tělem a vyšlo s životodárnými vodami, aby ohlásilo pokoj a spravedlnost všemu stvoření.

Povolal jsi lidi, aby obdělávali a střežili tvou zahradu. Umístil jsi nás do správných vztahů s každým tvorem, ale my jsme nenaslouchali nářku Země a nářku těch, kdo jsou na ní nejzranitelnější. Oddělili jsme se od proudícího společenství lásky a zhřešili jsme proti tobě tím, že jsme nechránili podmínky pro život.

Truchlíme pro ztrátu druhů, které tu s námi žily, a jejich obydlí, rmoutíme se pro ztrátu lidských kultur, společně s životy těch, kdo byli vyhnáni či zahynuli. Bolí nás pohled na ekonomiku smrti, války a násilí, již jsme uvalili na sebe i na Zemi.

Otevři naše uši pro své tvůrčí, usmiřující a udržující Slovo, které nás oslovuje skrze knihu Písma a knihu stvoření. Požehnej nás znovu svými životodárnými vodami, aby spravedlnost a pokoj Boha Stvořitele mohly proudit do našich srdcí a přetékat z nich do celého stvoření.

Otevři naše srdce, abychom přijali živé vody Boží spravedlnosti a pokoje a dělili se o ně s našimi trpícími bratry a sestrami, se všemi tvory kolem nás, se vším stvořením.

Požehnej nás, abychom kráčeli společně se všemi lidmi dobré vůle, tak, aby se z mnoha proudů Boží spravedlnosti a pokoje stala mocná řeka proudící po celé Zemi.

Ve jménu toho, který přišel, aby ohlašoval radostnou zvěst celému stvoření, Ježíše Krista.