Minulé číslo Farního listu jsme s „kapucínskou kronikou“ prováhali, tak zkusíme připojit ještě pár slov z dávnověku: to znamená z dubna 2024. Tady jsou… O Velikonočním pondělí 1. 4. jsme si opět připomněli výročí prvního zázraku u obrazu Panny Marie Sušické. Klášterní kostel byl otevřený k osobní modlitbě, kvůli pomlázce tentokrát od 13. do 18. hodiny, a lidé tuto příležitost rádi využili. Děkujeme za to.

 

V pondělí (8. 4.) jsme se dostali do bodu zlomu: po ranní mši sv. jsme uzavřeli Sv. Felixe a tím u nás začala první etapa restaurování maleb zahrnující presbytář a navazující polovinu lodi. Filiální kapucínský kostel jsme si vytvořili ze sousedního chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Velmi děkujeme za vstřícnost o. Jarosławovi, který nám velkoryse vypomohl. Letos jsme nedosáhli na dotace, a tak se malby obnovovaly z darů dobrodinců. Restaurátorské práce se ujal Mgr. Josef Novotný se svým synem, měli také k ruce dva malíře na ostatní plochy. S restaurováním maleb se spojila i oprava zdi v kapli sv. Kříže a také v kuchyňce hostů a v historickém refektáři.

 

Ve středu 10. 4. se v našem klášteře uskutečnily volby u našich terciářů. Místní rada byla zvolena v tomto složení: ministr Jiří Antonín Sýkora, zástupce ministra Pavel Antonín Blažek, formátor P. Petr Antonín Koutský, sekretářka Jana Markéta Sýkorová, pokladnice Anna Brigita Blažková.

 

Ještě před odjezdem na naši provinční kapitulu jsme zavítali na kulturu (12. 4.). Doputovaly k nám lístky na komedii s detektivní zápletkou v podání Sušického divadla ochotníků. Hra měla všeříkající název Hajzlbáby aneb Každý tam musí. Prostě úsměvná gangsterka, která se točí kolem ukradených diamantů a gumové kačenky. Kdo na ní nebyl, nepochopí!

 

V pondělí 15. 4. jsme se tedy vydali do hradčanského kláštera: setkat se s bratry, zvolit nové vedení a projednat další provinční záležitosti. Kapitula, které předsedal br. Piotr Stasiński OFMCap., byla zakončena 18. 4. Nově zvoleného bratra provinciála Vojtěcha bude možné zahlédnout v Sušici na Porciunkuli. A provinční rádce také asi znáte, v radě je br. František, Radek, Marián a Petr…

 

V neděli 21. 4. br. Petra vítala opět Praha, br. Jana o něco později. Byli jsme totiž pozváni na muzikál Bídníci. V rámci oslav narozenin jednoho farníka se do pražské Goja Music Hall vypravila snad polovina Sušice. Zúčastnili jsme se také milé rodinné slavnosti, kdy jsme byli hosty na oslavě křtin (27. 4.) Jáchyma Šmídla. Děkujeme! O den později nám liturgii doprovodila chválová kapela Chevra.

 

Ve středu 8. 5. se sušičtí terciáři vydali v rámci oblastního setkání na Svatou Horu. Povzbudivé slovo tam pro poutníky měl br. Šebestián Smrčina OFM. Doprovod našim sekulárním františkánům dělal br. Samuel.

 

V sobotu (11. 5.) jsme komunitně vyjeli do Mečichova nedaleko Horažďovic. Rodina Turkových tady opatruje mariánskou kapličku. Malá stavba je vzpomínkou na gesto vděčnosti členky rodiny. Ta udělala poměrně riskantní životní rozhodnutí a na přelomu devatenáctého a dvacátého století se vydala do Ameriky za prací. Do Nového světa odjíždí se slibem: Jestli se do neznámé země dostanu a uspěji tam, nechám ve své vsi postavit kapličku zasvěcenou Panně Marii. A stane se, posílá peníze a v roce 1911 je kaplička postavena. Mši sv. celebroval br. Petr, ministrovali br. Damián i Samuel a na liturgii byla asi padesátka věřících. Bohoslužbu doprovázela „rodinná kapela“. Poté jsme se přesunuli do blízkých Čečelovic na pohoštění.

 

Ve středu 15. 5. se filiální kapucínský kostel Matky Boží otevřel Terciářským chválám. Večerem chval účastníky provázel Martin Hubáček, z naší strany jsme byli k dispozici ke zpovědní službě. O den později jsme se už v kompletní sestavě přesunuli do Nepomuku. Stali se z nás nejen poutníci, ale také ti, kdo se zapojili do minikatechezí. Po bohoslužbě třídy místních žáků procházely jednotlivá stanoviště, kde jim ve zkratce byly představeny svátosti. Kapucínská skupinka vysvětlovala svátost smíření. Při vzpomínce na sv. Jana Nepomuckého, mučedníka zpovědního tajemství, se to dařilo poměrně dobře. Br. Jan to uměl mládeži moc hezky podat. Liturgii na nepomucké pouti, stejně jako loni, předsedal o. Slávek Holý.

 

A pak jsme se stali součástí radostné události: br. Ginepro (18. 5.) skládal v Brně věčné sliby. Nemohli jsme chybět! Jsme rádi za dalšího bratra do kapucínské party. V Sušici nás v té době v kněžské službě zastoupil br. Róbert Žilka OFMCap., který se k nám zrovna vypravil.

 

V neděli 26. 5. vyrazila sušická farnost na pouť do Říma. Na chvíli jsme se stali „správci farnosti“. Tím pádem se v kapucínské režii odehrávaly bohoslužby, včetně slavnosti Těla a krve Páně na Andělíčku. Díky farním pomocníkům se všechno podařilo zvládnout. Samozřejmě, že jsme si též nemohli nechat ujít MS v hokeji, na finále jsme dorazili do nejbližší fanzóny u Kopeckých. Nicméně v pondělí 27. 5. nás večer zastihla bolavá zpráva o vážné nehodě našeho dobrodince Václava Kočího ml. Nesli jsme jeho i jeho rodinu v modlitbě a děkujeme všem, kdo na rodinu Kočovu pamatovali. Teď už se radujeme, že je Vašek zpátky doma.

 

Na sobotu 1. 6. dostal br. Petr neodolatelnou nabídku: požehnat v Týnci u Horažďovic nově postavenou hasičskou zbrojnici. A tak požehnal a doufá, že neshoří! Šlo o významnou akci pro celou vesnici se všemi možnými oficialitami a doprovodným programem. Petr připomněl první kapucínské hasiče v Paříži a pak přítomným povzbudivě vyložil úryvek o třech mládencích v peci ohnivé. A pak už raději všechno kropil svěcenou vodou. Tím, že obec zároveň pořádala setkání rodáků, byla účast hojná. Lidé si také mohli prohlédnout historickou i současnou hasičskou techniku nebo jak se proměňovala hasičská uniforma či zásahové obleky. Pan biskup Vlastimil nám snad prominul, že jsme už nedojeli na vikariátní pouť na Strašín.

 

V pátek 7. 6. proběhla Noc kostelů. Jako bratři jsme byli rozprostřeni po jednotlivých kostelích: br. Damián byl na Andělíčku, Jan v Albrechticích, Samuel u Sv. Rocha. A bratr Petr u Sv. Felixe nabízel pohled, který se opakuje jednou za sedmdesát let: kostel zaskládaný lešením. Příchozí se tak mohli seznámit s obnovou maleb.

 

O den později se část bratří vydala směr Praha na kněžské svěcení br. Mariána. Br. Petr odsloužil ranní mši sv. a pospíchal na poslední přednáškový den v rámci kurzu Nemocniční kaplan do Českých Budějovic. Už má po praxích, úspěšně napsal reflexe a v září ho čeká závěrečná zkouška. Zbytek komunity si užíval slavnostní liturgii svěcení na Strahově. V Sušici se budeme těšit na Mariánovu novokněžskou návštěvu. Zatím ho máme zamluveného na konec října.

 

Ve čtvrtek 13. 6. proběhl v klášterním kostele kontrolní den. Pan restaurátor Josef Novotný spolu se svým týmem uspěl a tím se uzavřela první etapa restaurování maleb u Sv. Felixe. Naposledy jsme si užili, že se na malby můžeme dívat z bezprostřední blízkosti: následující den se totiž začalo s demontáží lešení a poté (od 18. 6.) i s velkým úklidem. Velmi děkujeme všem pomocníkům a pomocnicím, protože odvedli neskutečnou práci. Velký dík patří též br. Damiánovi, který kolem celé akce i kolem samotných restaurátorů a malířů běhal. Jak to bude dál? Pokud se vysbírá dost peněz a budeme podpořeni i nějakou dotací, rádi bychom příští rok vše dokončili. Snad to není úplně smělý plán. První etapa vyjde asi na 1 milion korun, druhá pak na 2 miliony. Jsme vděčni za finanční podporu, kterou nám dobrodinci zasílají.

 

V pátek 14. 6. se na Andělíčku otevírala výstava snímků „Zázraky přírody na Šumavě“ fotografky Světly Černíkové, františkánské terciářky ze sušického společenství. V jejím uspořádání má prsty rodina Švehlova, která připravila i vynikající oběd. Výstava potrvá do konce září.

 

O týden později (21. 6.) se ve Zlatých Horách konala charitativní akce „Pečení serafínského chleba“. Myšlenka byla chvályhodná a inspirativní: upéct chleba ve staré domácí peci, uvařit k němu guláš, pohostit ty, kdo přijdou, a výtěžek z toho poslat na dobrý účel. A proč serafínský chléb? Manželé Hanákovi, kteří vedou malé pekařství, jsou františkánští terciáři. Vše se dělo za kapucínské účasti (zapálení pece, zadělávání těsta, sázení třinácti bochníků chleba…). Ale také to odkazovalo na františkánskou solidaritu s druhými. Za sušickou komunitu tam byl br. Petr a skoro i br. Samuel. Lidé podpořili Domácí hospic sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Br. Petr ve farnosti odsloužil mši sv., zvěstoval místním radostnou zprávu z Kašperských Hor a zbytek kapucínské posádky se vypravil do blízkých Glucholaz, odkud pochází jediný generál řádu z naší provincie.

 

Br. Samuel se na druhý den (22. 6.) vydal na Slovensko, do Žiliny, podpořit dva slovenské kapucíny, kteří přijímali kněžské svěcení. Br. Petr se cestou ze Zlatých Hor zastavil na křtinách v Brně. Za drobné kapucínské účasti proběhl v neděli 23. 6. farní den. Večerní bohoslužbu ještě u Matky Boží okořenila Chevra. V pondělí jsme pak oslavili návrat do nově otevřeného Sv. Felixe, při bohoslužbě zazněly housle Lenky Župkové z Ensemble Megaphon. A ve středu (26. 6.) jsme se potěšili z Terciářských chval. Ty tentokrát vedla nově vznikající chválová kapela z Horažďovic a širšího okolí s názvem Prophetic Worship. V centru kostela byl Ježíš představen jako vinný kmen. Bylo možné využít přímluvné modlitby i svátosti smíření.

 

Co by se dalo vypíchnout z prázdninového programu v klášteře? 13. 7. nás čeká koncert k dvoustému výročí narození rakouského skladatele a varhaníka Antona Brucknera. A potom zcela jistě 2. 8. (v 9, 11 a 18 h) slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule: s br. provinciálem a s Chevrou.

 

A chcete vědět ještě nějaký sušický drb? Br. Samuel si šikovně vyrobil nový stůl, prostě umí to… Objednávky zasílejte na adresu: Truhlářství Samuel…

 

bratři kapucíni

 

Publikováno v letním Farním listu Farní list červenec-srpen 2024 (4.77 MB)