Květná neděle
6. neděle postní

Kaple Anděla Strážce - Andělíček

AndělíčekMotto: „Dokud potrvá královská Sušice, tak dlouho nad ní bude trůniti ve svém rozkošném stánku Anděl strážce. Dejž jen Bůh, abychom my na zvelebení kaple dnes pracující, po staletí tam z říší andělských pohlížeti směli na ty své potomky, jak nás v úctě k Andělu strážnému následují!“

Kaple Anděla Strážce, lidově Andělíček - dominanta města Sušice

Barokní kaple Anděla Strážce stojí 551 m n. m. a 85 m nad městem. Tento vrch se jmenuje Stráž a hlídky zde bděly nad bezpečím malé osady rýžovníků zlata. Podle jedné pověsti si v těchto místech hrálo malé dítě a kolem nohy se mu ovinul jedovatý had. Dítě ve velikém strachu a úzkosti spatřilo anděla, který se k němu sklonil a had zmizel. Proto zde vděční obyvatelé města postavili kapli zasvěcenou Andělu strážci, ochránci města. Po dvou letech stavby byla kaple slavnostně vysvěcena 3. srpna 1683 světícím biskupem pražským Janem Ignácem Dlouhoveským v době panování Leopolda I. Tato kaple stála na místě dnešní hlavní kaple uprostřed a byla menších rozměrů. V roce 1735 byla kaple obehnána ambity s třemi branami, jednou prostornou a dvěma menšími. V každém ze čtyř rohů je umístěna kaple. Jednotlivé kaple jsou zasvěceny Matce Boží zobrazené na Palladiu - ochranný obraz České země, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Máří Magdaleně. V roce 1873 byl rozšířen a nově zařízen kůr.

A co vlastně víme o andělech, kterým je toto místo zasvěceno? Církev učí, že andělé jsou netělesné, osobní a nesmrtelné bytosti, které mají rozum a vůli. Jsou to služebníci a poslové Boží. Jejich posláním je sloužit těm, „kdo mají jako dědictví dostat spásu“ (Bible, list Židům 1,14), těm, kteří touží a opravdově usilují jít cestou k Bohu, to je cestou pravdy, dobra a lásky. Od počátku stvoření a po celou dobu dějin spásy hlásají andělé tuto pravdu a slouží při uskutečňování Božího záměru. „Od dětství až k smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvou.“ Podle církevních Otců má svého anděla strážného každý člověk, i nevěřící, jednotlivé národy, obce a společenství.

V roce 1848 byly provedeny opravy všech omítek a střech. Největší oprava byla provedena k oslavě 200 let založení této kaple. Byl ustanoven „Spolek ku obnově kaple Anděla strážce k důstojné oslavě dvoustoleté památky založení jejího“. 10.2.1935 schválil Památkový úřad plány a rozpočet na generální opravu. Střední kaple byla podle nových plánů rozšířena a změněna tak, aby architektonicky vynikala v celém objektu. Původní zdivo bylo rozbouráno a na ose půdorysu byla postavena kaple nová. Všechny práce byly dokončeny 23. srpna 1936. Slavnostní vysvěcení a odevzdání veřejnosti se konalo 6. září 1936 za přítomnosti kardinála Dr. Karla Kašpara, arcibiskupa pražského. Poslední oprava se uskutečnila v roce 1995, kdy byla opravena venkovní i vnitřní omítka a střecha kaplí. V následujícím roce byla provedena generální oprava schodů a instalace elektrického osvětlení. Obojí financovalo město Sušice a farní úřad ze sbírek věřících.

Naši předkové po staletí každoročně přicházeli a prosili o Boží pomoc. Podle záznamů přišlo v roce 1908 kolem 10 000 lidí. Boží pomoc a ochranu andělů potřebují lidé i v dnešní moderní době. „Starý, mladý, pán, nepán spěchá na milý, zlatý vršek, aby tam poctil Boha v Andělu strážném a aby si zabezpečil andělské ochrany pro celý týden.“ Většinou se zde zpívá melodická píseň „Přeslavný ochránče města“. Bohoslužby se zde konají každý čtvrtek v 18.00 od začátku června do konce srpna. Poutní slavnost a zároveň poslední bohoslužbu v roce zde slavíme první neděli v září.

Další informace z www stránek českobudějovického biskupství www.bcb.cz

Sušice - poutní kostel sv. Andělů Strážných

Krásnou dominantou Sušice je raně barokní kostelík sv. Andělů Strážných na vrchu Stráži, místními důvěrně nazývaný "Andělíček". Od kostelíka, obklopeného ambity, je nádherný výhled na město a pošumavskou krajinu, a tak ti, kteří se rozhodnou ke kostelíku na vrchol kopce vylézt, nebývají zklamáni, přestože se nedostanou za zdi této malé andělské pevnosti. Svátek svatých Andělů Strážných, stanovený na den 2. října, rozšířil na celou Církev papež Klement X. v r. 1670. Poutních míst k Andělu Strážci není mnoho a sušický kostel je bezesporu nejvýznamnějším v rámci celé České republiky. V naší diecézi se nachází také kaple Anděla Strážce na lesnatém kopci nad Volyní, ale zde se jedná o drobný objekt podstatně menšího, lokálního významu.

K místu nad Sušicí se váže několik legend. Jedna z nich vypráví o chlapci, který v lese sbíral jahody a šlápnul přitom na hada. Ten zasyčel a obtočil se mu kolem nohy. Hošík zkameněl hrůzou, ale záhy vedle sebe spatřil anděla, jenž se k němu s úsměvem naklonil. Had spadl na zem a zmizel. Chlapcovi rodiče spolu s jinými zbožnými rodinami prý nechali namalovat obraz Anděla Strážce a postavili tu malou kapli.

Historickým faktem je, že kostelík založil kvardián kapucínů Ladislav z Bílina r. 1682, dne 3. srpna 1683 jej posvětil pražský biskup Jan Dlouhoveský. Ambity byly přistavěny až později, r. 1735. Areál má oblíbenou dispozici poutních míst s ústřední svatyní, kterou obklopují ze všech stran zmíněné ambity s vnitřními arkádami. Centrální kaple je poměrně malá budova na čtvercovém půdorysu. V nárožích ambitů jsou ještě navíc kapličky sv. Maří Magdalény, sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Staroboleslavské. Na základě nařízení z r. 1791 muselo být bohužel toto krásné poutní místo zavřeno, obrazy byly přeneseny do děkanského kostela. Teprve 1. května 1799 na naléhání magistrátu, celé obce i děkana P. Prokopa Podlešňovice došlo opět k otevření kaple a obraz Anděla Strážce byl slavnostně přenesen zpět v průvodu. Poutní místo od té doby žije prakticky až do současnosti, poutě k Andělům Strážným se držely i za komunistického režimu. R. 1882 bylo k 200. výročí založení poutní místo opraveno a budovy získaly historizující neorománský vzhled, jak je patrné ze starých fotografií (tyto prvky byly odstraněny při pozdějších opravách). Při příležitosti oslav jubilea tehdy také papež Lev XIII. udělil týdenní odpustky pro toto poutní místo. Do ústřední svatyně byl pořízen nový oltář se sochami andělů, tak jak je známe dnes. Poslední opravy proběhly v r. 1994, obraz Anděla Strážce je v průběhu roku uložen mimo poutní areál.

Hlavní pouť se zde v současnosti koná každoročně začátkem září v rámci tzv. Sušické pouti, jejíž součástí jsou také bohoslužby v kapucínském a děkanském kostele. V letním období je na Andělíčku mše svatá sloužena každý týden. Za zmínku stojí i to, že v Sušici je ještě jedno významné poutní místo, totiž kapucínský kostel s milostným obrazem Bolestné Panny Marie (Sušické Panny Marie), u něhož se můžeme zastavit v některém z příštích pokračování.

Vyšlo tiskem: Černý Jiří: Poutní kostely a kaple v českobudějovické diecézi, seriál o živých, zaniklých a zapomenutých poutních místech, in Setkání - Aktuality, periodikum českobudějovické diecéze. Vydává z pověření českobudějovického biskupství Sdružení Sv. Jana Neumanna v Č. Budějovicích, č. 18 - 19, 2000, s. 3.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz