sv. Marcel I.
sobota 1. týdne v mezidobí

Archiv večerních požehnání

úterý 12. ledna 2021

pondělí 11. ledna 2021

Z listu svatého Klementa I., papeže, Korinťanům

Boží Slovo na výsosti je pramenem moudrosti
Budeme vytrvale a naléhavě prosit Stvořitele všeho, aby v celém světě bděl nad spásou těch, které počítá ke svým vyvoleným, skrze svého milovaného služebníka Ježíše Krista. Skrze něho nás povolal z temnoty ke světlu,1 z nevědomosti k poznání slávy svého jména, abychom v jeho jméno doufali. V něm je prvopočátek všeho stvoření. Tys otevřel oči našich srdcí,2 abychom poznali, že ty jsi ten jediný Nejvyšší mezi nejvyššími, Svatý mezi svatými.3 Ty ponižuješ pýchu domýšlivých4 a maříš úklady pohanů,5 pozvedáš ponížené a domýšlivé ponižuješ.6 Obohacuješ a ochuzuješ,7 vydáváš na smrt i obdařuješ životem.8 Jsi jediný dobrodinec duchů a Bůh všech tvorů;9 nahlížíš do propastí,10 bdíš nad lidskými skutky, pomáháš těm, kdo jsou v nebezpečí, a zachraňuješ zoufalé.11 Ty jsi stvořitel a pán všech duchů. Rozmnožuješ národy na zemi a ze všech jsi vyvolil ty, kteří tě milují skrze Ježíše Krista, tvého milovaného služebníka. Skrze něho jsi nás poučil, posvětil a vyvýšil.

Na poznatelných účincích jsi ukázal neměnný řád světa. Ty, Pane, jsi stvořil okrsek země, jsi věrný po všechna pokolení, spravedlivý v soudech, obdivuhodný v síle a velebnosti. Moudře tvoříš a rozumně udržuješ, co jsi stvořil. Jsi dobrý ve všem, co je vidět, a laskavý k těm, kdo v tebe důvěřují. Milostivý a plný slitování, odpusť nám naše hříchy a nepravosti, poklesky a nedbalosti!

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

neděle 10. ledna 2021

MODLITBA
Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

sobota 9. ledna 2021

pátek 8. ledna 2021

čtvrtek 7. ledna 2021

středa 6. ledna 2021

úterý 5. ledna 2021

pondělí 4. ledna 2021

HYMNUS
Od bran, z nichž slunce vychází,
až tam, kde konec zemský je,
ať zní zpěv Kristu Vladaři,
synáčku Panny Marie.

Původce světa blažený
svých sluhů tělo obléká,
by zachránil své stvoření
a tělem spasil člověka.

Zamčeným lůnem matčiným
vniká zář Boží milosti:
již chová svaté Panny klín
jí dosud skryté tajemství.

Dům cudných útrob přitom už
je v Boží stánek proměněn.

Ta, jíž se netkl žádný muž,
počala syna slovem jen.

Zrodil se z lidské Matky Pán,
jejž Gabriel jí zvěstoval.

V lůně své matky skrytý Jan
radostí nad ním zaplesal.

Jeslemi nebyl poděšen,
nechal se v seno položit,
sytil se trochou mléka ten,
jenž nedá ptactvu hladem mřít.

Zní nebem jásot, chvalozpěv,
zpívají Bohu andělé,
když pastýřům se Pastýř všech
i Tvůrce zjeví ve chlévě.

Buď sláva tobě, Ježíši,
zrozený Pannou nejčistší,
i Otci, Duchu milosti
po všechny věky věčnosti. Amen.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

neděle 3. ledna 2021

sobota 2. ledna 2021

MODLITBA
Všemohoucí věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří; ukaž své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

pátek 1. ledna 2021

čtvrtek 31. prosince 2020

úterý 29. prosince 2020

pondělí 28. prosince 2020

MODLITBA
Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka a s ještě větší láskou jsi ho obnovil, vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať my máme účast na jeho božství. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

neděle 27. prosince 2020

sobota 26. prosince 2020

MODLITBA
Nauč nás, Bože, žít podle toho, co dnes slavíme, ať milujeme i naše nepřátele, a tak následujeme svatého Štěpána, modlícího se za ty, kdo ho kamenovali. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

pátek 25. prosince 2020

čtvrtek 24. prosince 2020

neděle 20. prosince 2020

sobota 19. prosince 2020

MODLITBA
Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Předsedá-li společnému slavení kněz nebo jáhen, připojí závěrečný pozdrav a požehnání.
Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

pátek 18. prosince 2020

čtvrtek 17. prosince 2020

středa 16. prosince 2020

úterý 15. prosince 2020

pondělí 14. prosince 2020

MODLITBA
Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Pán s vámi.
R. I s tebou.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn i Duch Svatý.
R. Amen.

neděle 13. prosince 2020

sobota 12. prosince 2020

pátek 11. prosince 2020

čtvrtek 10. prosince 2020

středa 9. prosince 2020

úterý 8. prosince 2020

pondělí 7. prosince 2020

Blíží se již jeho doba, jeho dny nebudou oddáleny. Neboť Hospodin se smiluje nad Jakubem, vyvolí zase Izraele.
V. Přijď, Pane, a neprodlévej.
R. Zbav svůj lid jeho provinění.

Modleme se:
Vyslyš, Bože, naše pokorné modlitby a naše úsilí o vnitřní opravdovost a čistotu provázej svým požehnáním, abychom se dobře připravili na slavnost narození tvého Syna. Neboť on s tebou žije a kraluje po všechny věky věků.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn + i Duch svatý.
Amen.

neděle 6. prosince 2020

sobota 5. prosince 2020

pátek 4. prosince 2020

čtvrtek 3. prosince 2020

středa 2. prosince 2020

úterý 1. prosince 2020 – adventní polední požehnání

Nekonečně milosrdný Bůh se smiloval nad lidstvem
a poslal na svět svého jednorozeného Syna:
ať vás jeho přítomnost mezi námi posvětí
a naplní touhou po setkání s ním tváří v tvář.

Odpověď:
Amen.
Ať vám dá Bůh neochvějnou víru,
radostnou naději a účinnou lásku,
abyste ke Kristu směřovali celým svým životem.

Odpověď:
Amen.
Ať vás radostné vědomí,
že se Boží Syn stal jedním z nás,
naučí s důvěrou očekávat
jeho slavný příchod na konci věků.

Odpověď:
Amen.
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn + i Duch svatý.
Amen.

pondělí 30. listopadu 2020: pohřeb P. Jiřího Voráčka – závěrečné požehnání

Věřím, že můj Vykupitel žije,
a že v den poslední ze země zase vstanu.
A ve svém těle uvidím Boha, Spasitele svého.
Uvidím ho já, a ne jiný,
mé oči ho uvidí.
A ve svém těle uvidím Boha, Spasitele svého.
Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a věčné světlo ať mu svítí.
A ve svém těle uvidím Boha, Spasitele svého.
Požehnej vás Všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý.

neděle 29. listopadu 2020

sobota 28. listopadu 2020

pátek 27. listopadu 2020

čtvrtek 26. listopadu 2020

středa 25. listopadu 2020

úterý 24. listopadu 2020

pondělí 23. listopadu 2020

neděle 22. listopadu 2020

pátek 20. listopadu 2020

čtvrtek 19. listopadu 2020

středa 18. listopadu 2020

úterý 17. listopadu 2020

pondělí 16. listopadu 2020

neděle 15. listopadu 2020 – odpolední požehnání

sobota 14. listopadu 2020

pátek 13. listopadu 2020 – sv. Anežko Česká oroduj za nás

čtvrtek 12. listopadu 2020 – odpolední požehnání

středa 11. listopadu 2020

úterý 10. listopadu 2020

pondělí 9. listopadu 2020

neděle 8. listopadu 2020

sobota 7. listopadu 2020

pátek 6. listopadu 2020

čtvrtek 5. listopadu 2020 – duchovní studium a večerní požehnání

středa 4. listopadu 2020

úterý 3. listopadu 2020

pondělí 2. listopadu 2020

neděle 1. listopadu 2020

sobota 31. října 2020

pátek 30. října 2020

čtvrtek 29. října 2020

středa 28. října 2020

úterý 27. října 2020 – odpolední požehnání

pondělí 26. října 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

čtvrtek 9.4.2020

středa 8.4.2020

úterý 7.4.2020

pondělí 6.4.2020

neděle 5.4.2020

sobota 4.4.2020

pátek 3.4.2020

čtvrtek 2.4.2020

středa 1.4.2020

úterý 31.3.2020

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz