sv. Jan Maria Vianney
středa 18. týdne v mezidobí

Z důvodu omezení vlády ČR mohou být pravidelné aktivity v naší farnosti pozastaveny nebo až do odvolání zrušeny.

Život ve farnosti

"Vše, co se ve farnosti děje, má rozvíjet člověka tak, aby se přiblížil ke Kristu!" (Jan Pavel II, 9.6.1997 v Krakově)

pravidelné aktivity

Denní modlitba církve - od 8.00 každý všední den (ranní chvály) - fara

Modlitba růžence - půl hodiny před každou mší svatou

Živý růženec - tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění, a k tomu přidáváme intenci obecnou a přímo za potřeby naší farnosti. Jedna se o jedinečné modlitební zázemí pro veškeré aktivity farnosti. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby.

Bratrstvo členů Živého růžence, pravidelná modlitba i setkání jednou za tři měsíce. Hledáme nové členy, aby doplnit chybějící řady.

„Kontaktní krabička“ - v kostele najdete na stolíku u hlavního vchodu malou krabičku, kde můžete zanechávat vzkazy, postřehy a propozice pro naše farní společenství. Vnímáme to jako možnost pro zpětnou vazbu a lepší kontakt s farníky, samozřejmě i jako pramen nových nápadů.

Pondělí

Cenacolo – modlitby za závislé – v pondělí v 18.00 v kapucínském kostele, kontaktní osoba: Alena Božíková, tel.: 720 495 259.

Chrámový sbor – 19.00 zimní čas /19.30 letní čas na faře, zodpovědná osoba: Václav Švehla, tel. 722 937 318

Společná modlitba žen – každé 3. pondělí v měsíci od 20.00 do 21.15 bude v klášteře (v kostele, později v refektáři). Při modlitbě bude možnost dojít si k svátosti smíření a k přímluvné modlitbě.
Kontaktní osoba: Zdiška Nováková, tel.: 733 741 863,
novakova.zdislava@seznam.cz

Úterý

Setkání maminek s dětmi - 9.00 na faře setkání maminek s malým dětmi. Zveme maminky na mateřské dovolené na neformální setkání, pro děti jsou připravené hračky a krátký společný program (vyrábění, pohádka, zpěv).
Zodpovědná osoba: Šárka Šmídlová, tel.: 604 371 334

Příprava na křest dospělých - setkání bude pravidelně v úterý v 16.15 hod. na faře.

Adorace nejsvětější svátosti - každé úterý od 17.15 do 18.00 děkanský kostel sv. Václava

Biblické tance – od 18.45 do 19.45 na faře - modlitba gesty a tancem za doprovodu hudby nebo zpěvu. Cílová skupina: Ženy a dívky. Odpovědní: Markéta Prosserová, tel.: 736 760 160 a Dagmar Větrovská.

Modlitby otců - pravidelné setkání každé úterý 20.15 do 21.30 hod. na faře v Sušici. Společenství mužů (otců), sdílení, modlitby za rodiny.

Středa

Společenství SFŘ (Sekulární františkánský řád) – od 19.00 refektář kláštera kapucínů, na programu bývá sdílení, rozjímání nad Písmem, františkánská formace nebo adorace. Adorace bývá první středu v měsíci cca od 19.30 h v kapucínském kostele a je otevřena i pro veřejnost. Zodpovědná osoba: Miroslav Melcher, tel. 728 817 271

Farní rada - (1x za 1 ½ měsíce) 18.45 po večerní mši sv. fara, zodpovědná osoba: farář P. Marek Donnerstag, tel. 603 456 125

Čtvrtek

Křesťanský klub pro děti Kolinec – 15.00 klubovna obecní knihovny a 1x za 14 dnů 16.00 kostel, zodpovědná osoba: Vojtěch Šmídl, tel. 604 731 804

Hnutí focolare - scházíme se v duchu Díla Mariina. Setkání máme 1x za 14 dní ve čtvrtek od 20 hod. po rodinách. Sdílíme si život, máme rozjímání, četba duchovních textů od Chiary Lubichové nebo jiných osob z této spirituality. Zodpovědní osoba – Lada Kopecká, tel. 774 174 910.

Přímluvná modlitba – každý čtvrtek od 17.30 hod. na Andělíčku

Pátek

Křesťanská skautská družina Atawa - pro kluky od 6 let. Schůzky jsou v pátek od 16.00 do 18.00 hod, v klubovně Na Burince 356, v Sušici.
Kontakt:  Čeněk Šebesta, 606 760 356, Jan Švehla, 777 228 637 

Ministrantská schůzka - každý 2. a 4. pátek v měsíci po večerní mši svaté v 18.45 v kostele, po té na faře. Součástí je vždy modlitba, hra, prohlubování vědomostí a praktický nácvik dovedností ministranta. Většinou před nedělními a slavnostními bohoslužbami není prostor na nácvik a proto ministrantská schůzka bývá jedinečnou příležitostí k růstu praktické zručnosti, ale i jejich duchovním růstem. Jsou zváni všichni ministranti nejen ze Sušice, ale i okolních farností a dokonce i ti, kteří chtějí začít s touto službou. Prosím povzbuďte kluky k této službě našemu farnímu společenství, aby mše svatá byla důstojným a krásným slavením; ale také i modlitbou. Kontaktní osobou: P. Jenda Kulhánek (tel. 776 344 997) a naši akolyté.

Modlitební společenství - každý pátek od 19. hod na faře.
Setkáváme se u četby Písma sv. a rozjímání nad každým úryvkem z Liturgie na každý den. Modlitba díkuvzdání, chvály a prosby, případně přímluvná modlitba.
Zodpovědná osoba:  Anna Blažková, tel. 606 640 940

Setkání akolytů - 1. pátek v měsíci, 19.00 zodpovědná osoba M. Donnerstag, tel. 603 456 125

Sobota

Cappuccino u kapucínů – každá první sobota v měsíci po ranní mši sv. v refektáři kláštera kapucínů, zodpovědná osoba: br. Romuald Jarolímek, tel. 604 350 458.

Večerní mše svaté s kytarovkou – každá sobota v měsíci večerní mši svaté (v 18.00 hod.) s doprovodem kytarovky, zodpovědná osoba: Jan Švehla ml., e-mail: jn.svhl@hotmail.com

„Malé chvály“ – krátké 20-ti minutové chvály s kytarovkou každou první sobotu v měsíci po večerní mši svaté v děkanské kostele sv. Václava

Setkávání mládeže v klášteře – společenství mládeže – sobota 18.30 krbovka kláštera kapucínů, zodpovědná osoba: br. Romuald Jarolímek, tel. 604 350 458.

Adorační chvály – od 19.00 v kapucínském kostele, zodpovědná osoba: br. Jan Hladík, tel. 731 600 082

Adopce na dálku v naší farnosti

Výuka náboženství na ZŠ: Sušice, Kolinec

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz