sv. Maximin
pátek 7. velikonočního týdne

ŽIVÝ RŮŽENEC V SUŠICI

Denní modlitba

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:

1. Všeobecný úmysl: ...      2. Národní úmysl: ...      3. Farní úmysl: ...     

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2020

DUBEN

Všeobecný úmysl: Vysvobození ze závislostí – Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.

Národní úmysl: Za Boží pomoc v době pandemie, pod ochranou bl. Mlady.

Farní: Za naši českobudějovickou diecézi, biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času

KVĚTEN

Evangelizační úmysl: Jáhni – Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.

Národní úmysl: Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

Farní: Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.

ČERVEN

Evangelizační úmysl: Cesta srdce – Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.

Národní úmysl: Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.

Farní: Za Boží požehnání pro všechny opravy ve farnostech.

1. Růže růžencová – sv. Václava
2. Růže růžencová – Panny Marie
3. Růže růžencová – Andělů Strážných
4. Růže růžencová – sv. Felixe

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz