sv. Pavel Poustevník
pátek 1. týdne v mezidobí

ŽIVÝ RŮŽENEC V SUŠICI

Denní modlitba apoštolátu

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce.

Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

1. Evangelizační úmysl ...          2. Národní úmysl ...          3. Všeobecný úmysl ...

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2021

leden

» Evangelizační úmysl: Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
» Národní úmysl: Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
» Farní: O Boží požehnání pro farnost a město.

únor

» Všeobecný úmysl: Násilí na ženách
Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout.
» Národní úmysl: Za lékaře a zdravotníky – děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.
» Farní: O duchovní obnovu a posilu aktivit farnosti.

březen

» Evangelizační úmysl: Svátost smíření
Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.
» Národní úmysl: Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.
» Farní: Svěřujeme sv. Josefu opravy a finance naši farnosti.

1. Růže růžencová – sv. Václava
2. Růže růžencová – Panny Marie
3. Růže růžencová – Andělů Strážných
4. Růže růžencová – sv. Felixe

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz