sv. Inocenc
sobota 2. velikonočního týdne

ŽIVÝ RŮŽENEC V SUŠICI

Denní modlitba apoštolátu

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce.

To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:

1. Všeobecný úmysl: ...        2. Národní úmysl: ...        3. Farní úmysl: ...

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2021

duben

» Všeobecný úmysl: Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.
» Národní úmysl: Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.
» Farní: Za naši českobudějovickou diecézi, biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času.

květen

» Všeobecný úmysl: Za finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.
» Národní úmysl: Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.
» Farní: Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží. Za Boží požehnání pro všechny opravy ve farnostech.

červen

» Všeobecný úmysl: Za krásu manželství
Modleme se za mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
» Národní úmysl: Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
» Farní: Za P. Marka o Boží požehnání pro působení v nové farnosti.

1. Růže růžencová – sv. Václava
2. Růže růžencová – Panny Marie
3. Růže růžencová – Andělů Strážných
4. Růže růžencová – sv. Felixe

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: info@farnostsusice.cz